top of page

Общи условия

СЪГЛАСИЕ С НАШИТЕ ПРАВНИ УСЛОВИЯ
 

Ние сме Сирма Солюшънс АД ("Компанията", "ние", "нас", "нашите"). Нашият номер по ДДС е BG040529004.

Ние управляваме уебсайта https://www.unifiedtalent.com ("Уебсайтът"), както и всички други свързани продукти и услуги, които препращат към тези правни условия ("Правни условия") (наричани общо "Услугите").
 

Можете да се свържете с нас на телефон +359 (0)2 976 8310, по електронна поща на адрес info@unifiedtalent.com или по пощата на адрес бул. Цариградско шосе №135, София,  1784, България.
 

Настоящите правни условия представляват правно обвързващо споразумение, сключено между Вас, независимо дали лично или от името на юридическо лице ("Вие"), и Сирма Солюшънс, относно достъпа Ви до и използването на Услугите. Вие се съгласявате, че с достъпа си до Услугите сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани с всички настоящи Правни условия. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРАВНИ УСЛОВИЯ, ТОГАВА ВИ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ И ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА ПРЕУСТАНОВИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ.

Допълнителните условия или документи, които могат да бъдат публикувани в Услугите от време на време, са изрично включени в настоящия документ чрез препратка. Запазваме си правото, по свое усмотрение, периодично да правим промени или изменения в тези Правни условия. Ще Ви предупреждаваме за всички промени чрез актуализиране на датата "Последна актуализация" на настоящите Правни условия и Вие се отказвате от правото си да получавате специално уведомление за всяка такава промяна. Ваша отговорност е да преглеждате периодично тези Правни условия, за да сте информирани за актуализациите. Вие ще бъдете обект на и ще се счита, че сте се запознали и сте приели промените във всички ревизирани Правни условия, като продължите да използвате Услугите след датата на публикуване на такива ревизирани Правни условия. Услугите са предназначени за потребители, които са навършили поне 18 години. На лица под 18-годишна възраст не е разрешено да използват или да се регистрират за Услугите. Препоръчваме ви да разпечатате копие от настоящите Правни условия, за да ги съхранявате.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. НАШИТЕ УСЛУГИ

 2. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 3. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 5. ПОКУПКИ И ПЛАЩАНИЯ

 6. АНУЛИРАНЕ

 7. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

 8. ПРИНОСИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 9. ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОС

 10. СОЦИАЛНИ МЕДИИ

 11. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

 12. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 13. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

 14. ПРОМЕНИ И ПРЕКЪСВАНИЯ

 15. УПРАВЛЯВАЩО ПРАВО

 16. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 17. КОРЕКЦИИ

 18. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 19. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

 20. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

 21. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

 22. ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ

 23. ПОТРЕБИТЕЛИ И ЖИТЕЛИ НА КАЛИФОРНИЯ 

 24. РАЗНИ

 25. КОНТАКТИ
   

1. НАШИТЕ УСЛУГИ
 

Информацията, предоставена при използването на Услугите, не е предназначена за разпространение или използване от лица или организации в юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закон или подзаконов акт или би ни подложило на изискване за регистрация в такава юрисдикция или държава. Съответно лицата, които решат да получат достъп до Услугите от други места, правят това по своя собствена инициатива и носят пълна отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.
 

Услугите не са пригодени да спазват специфичните за отрасъла разпоредби (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) и т.н.), така че ако взаимодействията ви биха били обект на такива закони, не можете да използвате Услугите. Нямате право да използвате Услугите по начин, който би нарушил the Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

 

2. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 

Нашата интелектуална собственост
 

Ние сме собственик или лицензополучател на всички права на интелектуална собственост върху нашите Услуги, включително целия изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики в Услугите (наричани общо "Съдържание"), както и съдържащите се в тях търговски марки, марки за услуги и лога ("Марки").
 

Нашето Съдържание и Марките са защитени от законите за авторското право и търговските марки (и различни други права на интелектуална собственост и закони за нелоялна конкуренция), както и от договори в САЩ, така  и по света.
 

Съдържанието и марките се предоставят в или чрез Услугите "В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СА" само за ваша вътрешна бизнес цел.


Използването на нашите Услуги от Ваша страна
 

При условие че спазвате настоящите Правни условия, включително раздела "ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ" по-долу, ние ви предоставяме неизключителен, непрехвърляем, отменяем лиценз за:

 • достъп до Услугите; и

 • да изтегляте или отпечатвате копие на която и да е част от Съдържанието, до което сте получили достъп по подходящ начин.

 

единствено за вашата вътрешна бизнес цел.

Освен както е посочено в този раздел или на друго място в нашите Правни условия, никоя част от Услугите и никакво Съдържание или Марки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщавани, препубликувани, качвани, публикувани, публично показвани, кодирани, превеждани, предавани, разпространявани, продавани, лицензирани или използвани по друг начин за каквато и да е търговска цел без нашето изрично предварително писмено разрешение.

Ако желаете да използвате Услугите, Съдържанието или Марките по начин, различен от посочения в този раздел или на друго място в нашите Правни условия, моля, адресирайте искането си до: info@unifiedtalent.com. Ако някога ви дадем разрешение да публикувате, възпроизвеждате или показвате публично част от нашите Услуги или Съдържание, трябва да ни посочите като собственици или лицензодатели на Услугите, Съдържанието или Марките и да гарантирате, че всички известия за авторски права или права на собственост се появяват или са видими при публикуването, възпроизвеждането или показването на нашето Съдържание.

Ние си запазваме всички права, които не са ви предоставени изрично, върху Услугите, Съдържанието и Марките.

Всяко нарушение на тези права на интелектуална собственост ще представлява съществено нарушение на нашите Правни условия и правото ви да използвате нашите Услуги ще бъде прекратено незабавно.

Вашите заявки

Моля, прегледайте внимателно този раздел и раздела "ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ", преди да използвате нашите Услуги, за да разберете (а) правата, които ни предоставяте, и (б) задълженията, които имате, когато публикувате или качвате каквото и да е съдържание чрез Услугите.
 

Подаване на документи: Изпращайки ни директно въпрос, коментар, предложение, идея, обратна връзка или друга информация за Услугите ("Подадени данни"), вие се съгласявате да ни прехвърлите всички права на интелектуална собственост върху такива подадени данни. Съгласявате се, че ние притежаваме тези "Подадени данни" и имаме право на неограниченото им използване и разпространение за всякакви законни цели, търговски или други, без да ви признаваме или компенсираме.

 

Вие носите отговорност за това, което публикувате или качвате: Изпращайки ни "Подадени данни" чрез която и да е част от Услугите, Вие:
 

 • потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с нашите "ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ" и няма да публикувате, изпращате, публикувате, качвате или предавате чрез Услугите каквото и да е съобщение, което е незаконно, тормозещо, омразно, вредно, клеветническо, неприлично, тормозещо, обидно, дискриминационно, заплашващо което и да е лице или група, сексуално ясно, невярно, неточно, измамно или подвеждащо;

 • до степента, допустима от приложимото законодателство, да се откаже от всички морални права върху всяко такова "Подаване на данни";

 • да гарантирате, че всяко такова "Подаване на данни" е оригинално за вас или че имате необходимите права и лицензи за подаване на такова съдържание и че сте напълно упълномощени да ни предоставите гореспоменатите права във връзка с вашето съдържание; и

 • гарантирате и декларирате, че "Подадени данни" не представляват поверителна информация.


Вие носите пълната отговорност за своите "Подадени данни" и изрично се съгласявате да ни възстановите всички загуби, които можем да претърпим поради нарушаване от Ваша страна на (а) този раздел, (б) правата на интелектуална собственост на трета страна или (в) приложимото законодателство.

 

3. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 

Използвайки Услугите, Вие заявявате и гарантирате, че: (1) цялата регистрационна информация, която предоставяте, ще бъде вярна, точна, актуална и пълна; (2) ще поддържате точността на тази информация и своевременно ще актуализирате тази регистрационна информация, когато е необходимо; (3) имате правоспособност и се съгласявате да спазвате настоящите Правни условия; (4) не сте непълнолетно лице в юрисдикцията, в която пребивавате; (5) няма да осъществявате достъп до Услугите чрез автоматизирани или нечовешки средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин; (6) няма да използвате Услугите за незаконни или неразрешени цели; и (7) използването на Услугите от Ваша страна няма да нарушава нито един приложим закон или разпоредба.
 

Ако предоставите невярна, неточна, неактуална или непълна информация, имаме право да спрем или прекратим акаунта ви и да откажем всякакво текущо или бъдещо използване на Услугите (или на част от тях).
 

4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 

Може да се наложи да се регистрирате, за да използвате Услугите. Вие се съгласявате да пазите поверителността на паролата си и ще носите отговорност за всяко използване на Вашия акаунт и парола. Запазваме си правото да премахнем, възстановим или променим избрано от Вас потребителско име, ако по наша преценка установим, че такова име е неподходящо, неприлично или по друг начин укоримо.
 

5. ПОКУПКИ И ПЛАЩАНИЯ
 

Приемаме следните начини на плащане:
 

 • Visa

 • Mastercard

 • American Express

 • Discover

 • PayPal
   

Вие се съгласявате да предоставяте актуална, пълна и точна информация за покупките и акаунта,  за всички покупки, направени чрез Услугите. Освен това се съгласявате своевременно да актуализирате информацията за акаунта и плащанията, включително имейл адрес, начин на плащане и дата на изтичане на валидността на платежната карта, за да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас при необходимост. Данъкът върху продажбите ще бъде добавен към цената на покупките, ако сметнем, че това е необходимо от нас. Можем да променяме цените по всяко време. Всички плащания се извършват в щатски долари, британски лири, евро, български левове.
 

Съгласявате се да заплатите всички такси по действащите към момента цени за вашите покупки и всички приложими такси за доставка и ни упълномощавате да начислим такива суми от избрания от вас доставчик на плащания при подаване на поръчката ви. Ако поръчката ви подлежи на периодични такси, вие се съгласявате да таксуваме вашия метод на плащане периодично, без да изискваме вашето предварително одобрение за всяка периодична такса, докато не отмените съответната поръчка. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки или неточности в ценообразуването, дори ако вече сме поискали или получили плащане.


Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, направена чрез Услугите. Можем, по наша преценка, да ограничим или отменим закупените количества за едно лице, за едно домакинство или за една поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или в рамките на един и същ клиентски акаунт, един и същ начин на плащане и/или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране или доставка. Запазваме си правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наша преценка изглеждат направени от дилъри, прекупвачи или дистрибутори.


6. АНУЛИРАНЕ
 

Можете да прекратите абонамента си по всяко време, като се свържете с нас, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу. Вашата отмяна ще влезе в сила в края на текущия платен срок.
 

Ако не сте доволни от нашите услуги, моля, изпратете ни имейл на info@unifiedtalent.com или ни се обадете на телефон +359 (0)2 976 8310.

7. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

 

Нямате право на достъп до Услугите или да ги използвате за цели, различни от тези, за които предоставяме Услугите. Услугите не могат да се използват във връзка с каквито и да било търговски начинания, с изключение на тези, които са изрично одобрени от нас.
 

Като потребител се съгласявате да НЕ извършвате:
 

 • Систематично да извличате данни или друго съдържание от Услугите, за да създавате или съставяте, пряко или непряко, колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от нас.

 • Измамите, заблудите или подведете нас и другите потребители, особено при опити за узнаване на чувствителна информация за акаунта, като например потребителски пароли.

 • Заобикаляте, деактивирате или по друг начин се намесвате в свързаните със сигурността функции на Услугите, включително функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е Съдържание или да налагат ограничения върху използването на Услугите и/или съдържащото се в тях Съдържание.

 • Злепоставяте, опетнявате или по друг начин да нанасяте вреда на нас и/или Услугите по наше мнение.

 • Използвате каквато и да е информация, получена от Услугите, за да тормозите, злоупотребявате или вредите на друго лице.

 • Използвате неправилно нашите услуги за поддръжка или да подавате фалшиви сигнали за злоупотреба или неправомерно поведение.

 • Използвате Услугите по начин, несъвместим с приложимите закони или разпоредби.

 • Участвате в предоставяне на фалшиви доказателства или показания, за да се докаже, че някой е виновен за престъпление чрез Услугите или свързване към тях.

 • Да качвате или предавате (или да се опитвате да качвате или предавате) вируси, троянски коне или други материали, включително прекомерна употреба на главни букви и спам (непрекъснато публикуване на повтарящ се текст), които пречат на която и да е страна да използва безпрепятствено на Услугите или модифицират, увреждат, нарушават, променят или се намесват в използването, характеристиките, функциите, работата или поддръжката на Услугите.

 • Ангажирате с автоматизирано използване на системата, като например използване на скриптове за изпращане на коментари или съобщения, или използване на инструменти за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.

 • Изтривате бележката за авторско право или други права на собственост от всяко Съдържание.

 • Опитвате да се представяте за друг потребител или лице или да използвате потребителското име на друг потребител.

 • Качвате или предавате (или да се опитвате да качвате или предавате) материали, които действат като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително, но не само, ясни графични формати за обмен ("gifs"), пиксели 1х1, уеб бъгове, бисквитки или други подобни устройства (понякога наричани "шпионски софтуер" или "механизми за пасивно събиране" или "pcms").

 • Намесвате, да прекъсвате или да създавате ненужна тежест за Услугите или мрежите или услугите, свързани с Услугите.

 • Тормозите, дразните, заплашвате или заплашвате нашите служители или агенти, ангажирани с предоставянето на която и да е част от Услугите за Вас.

 • Опитвате да заобикаляте всички мерки на Услугите, предназначени за предотвратяване или ограничаване на достъпа до Услугите или до която и да е част от тях.

 • Копирате или адаптирате софтуера на Услугите, включително, но не само, Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.

 • С изключение на случаите, разрешени от приложимото законодателство, да дешифрирате, декомпилирате, дезасемблирате или извършвате обратно инженерство на който и да е от софтуерите, съставляващи или по някакъв начин изграждащи част от Услугите.

 • С изключение на случаите, когато това може да е резултат от използването на стандартна търсачка или интернет браузър, да използвате, стартирате, разработвате или разпространявате каквато и да е автоматизирана система, включително, но не само, паяк, робот, програма за измама, скрепер или офлайн четец, който има достъп до Услугите, или да използвате или стартирате какъвто и да е неоторизиран скрипт или друг софтуер.

 • Използвате агент по покупките или агент по покупките за извършване на покупки чрез Услугите.

 • Използвате неоторизирано Услугите, включително да събирате потребителски имена и/или имейл адреси на потребители по електронен или друг начин с цел изпращане на нежелани имейли или да създавате потребителски акаунти по автоматизиран начин или под фалшив претекст.

 • Използвате Услугите като част от усилията си да се конкурирате с нас или по друг начин да използвате Услугите и/или Съдържанието за каквото и да е начинание за генериране на приходи или търговско предприятие.

 • Продавате или прехвърляте по друг начин Вашия профил.

 • Използвате Услугите, за да рекламирате или предлагате за продажба стоки и услуги.


8. ПРИНОСИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 

Услугите не предлагат на потребителите да изпращат или публикуват съдържание. Възможно е да ви предоставим възможност да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате, изпълнявате, публикувате, разпространявате или излъчвате съдържание и материали до нас или в Услугите, включително, но не само, текст, писания, видео, аудио, снимки, графики, коментари, предложения или лична информация или други материали (наричани общо "Приноси"). 
 

Материалите могат да бъдат разглеждани от други потребители на Услугите и чрез уебсайтове на трети страни. В този смисъл всички материали, които предавате, могат да бъдат третирани в съответствие с Политиката за поверителност на Услугите. Когато създавате или предоставяте какъвто и да е принос, Вие по този начин заявявате и гарантирате, че:
 

 • Създаването, разпространението, предаването, публичното показване или изпълнение, както и достъпът, изтеглянето или копирането на вашите материали не нарушават и няма да нарушат правата на собственост, включително, но не само, авторските права, патентите, търговските марки, търговските тайни или моралните права на трети страни.

 • Вие сте създател и собственик или притежавате необходимите лицензи, права, съгласия, освобождавания и разрешения да използвате и да упълномощите нас, Услугите и други потребители на Услугите да използват Вашите Приноси по всеки начин, предвиден от Услугите и настоящите Правни условия.

 • Имате писменото съгласие, освобождаване и/или разрешение на всяко лице, което може да бъде идентифицирано във вашите Приноси, да използвате името или образа на всяко лице, което може да бъде идентифицирано, за да позволите включването и използването на вашите Приноси по всеки начин, предвиден от Услугите и настоящите Правни условия.

 • Вашите материали не са фалшиви, неточни или подвеждащи.

 • Вашите материали не са нежелани или неразрешени реклами, промоционални материали, пирамидални схеми, верижни писма, спам, масови писма или други форми на привличане на клиенти.

 • Вашият принос не е неприличен, циничен, вулгарен, насилствен, тормозещ, клеветнически, обиден или по друг начин неприемлив (както е определено от нас). Вашите материали не осмиват, не се подиграват, не унижават, не заплашват и не злоупотребяват с никого.

 • Вашият принос не се използва за тормоз или заплаха (в правния смисъл на тези термини) на други лица и за насърчаване на насилие срещу конкретно лице или група от хора.

 • Вашият принос не нарушава нито един приложим закон, наредба или правило.

 • Вашите материали не нарушават правата на личен живот или публичност на трети страни.

 • Вашите материали не нарушават нито един приложим закон, отнасящ се до детска порнография, или друг закон, целящ да защити здравето или благосъстоянието на непълнолетни.

 • Вашите материали не включват обидни коментари, свързани с раса, национален произход, пол, сексуални предпочитания или физически увреждания.

 • Вашите материали не нарушават по друг начин нито препращат към материали, които нарушават някоя от разпоредбите на настоящите Правни условия или приложим закон или наредба.


Всяко използване на Услугите в нарушение на горното нарушава настоящите Правни условия и може да доведе, наред с други неща, до прекратяване или спиране на правата ви за използване на Услугите.
 

9. ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОС
 

Вие и Услугите се съгласявате, че можем да осъществяваме достъп, да съхраняваме, обработваме и използваме всяка информация и лични данни, които предоставяте, съгласно условията на Политиката за поверителност и вашия избор (включително настройки).


С изпращането на предложения или друга обратна връзка относно Услугите се съгласявате, че можем да използваме и споделяме такава обратна връзка за всякакви цели, без да ви компенсираме.
 

Ние не претендираме за собственост върху вашите Приноси. Вие запазвате пълната си собственост върху всички Ваши материали и всички права на интелектуална собственост или други права на собственост, свързани с Вашите материали. Ние не носим отговорност за каквито и да било изявления или декларации във Вашите Приноси, предоставени от Вас в която и да било област на Услугите. Вие носите пълната отговорност за Вашите Приноси към Услугите и изрично се съгласявате да ни освободите от всякаква отговорност и да се въздържате от всякакви правни действия срещу нас във връзка с Вашите Приноси.

10. СОЦИАЛНИ МЕДИИ
 

Като част от функционалността на Услугите можете да свържете своя акаунт с онлайн акаунти, които имате с доставчици на услуги от трети страни (всеки такъв акаунт - "Акаунт на трета страна"), като: (1) предоставите информация за вход в своя Акаунт на трета страна чрез Услугите; или (2) ни позволите да получим достъп до Вашия Акаунт на трета страна, както е разрешено съгласно приложимите условия, които уреждат използването на всеки Акаунт на трета страна. Вие заявявате и гарантирате, че имате право да ни разкриете информацията за вход в Профила на трета страна и/или да ни предоставите достъп до Вашия Профил на трета страна, без да нарушавате каквито и да било условия, които уреждат използването на съответния Профил на трета страна, и без да ни задължавате да плащаме каквито и да било такси или да ни задължавате да спазваме каквито и да било ограничения за използване, наложени от доставчика на услуги на трета страна на Профила на трета страна. Предоставяйки ни достъп до каквито и да било Акаунти на трети страни, Вие разбирате, че (1) ние можем да получим достъп, да предоставим и да съхраняваме (ако е приложимо) всяко съдържание, което сте предоставили и съхранили във Вашия Акаунт на трета страна ("Съдържание на социалната мрежа"), така че то да бъде достъпно в и чрез Услугите чрез Вашия акаунт, включително, без ограничение, всякакви списъци с приятели, и (2) ние можем да предоставим и да получим от Вашия Акаунт на трета страна допълнителна информация, доколкото сте уведомени, когато свържете Вашия акаунт с Акаунта на трета страна. В зависимост от избраните от Вас Акаунти на Трети страни и при спазване на настройките за поверителност, които сте задали в тези Акаунти на Трети страни, личната информация, която публикувате във Вашия Акаунт на Трети страни, може да бъде достъпна във и чрез Вашия акаунт в Услугите. Моля, имайте предвид, че ако Акаунт на Трета страна или свързана с него услуга стане недостъпна или нашият достъп до такъв Акаунт на Трета страна бъде прекратен от доставчика на услуги на Трета страна, тогава Съдържанието на социалната мрежа може вече да не е достъпно в и чрез Услугите. Ще имате възможност да деактивирате връзката между Вашия акаунт в Услугите и Вашите Акаунти на трети страни по всяко време. МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ОТНОШЕНИЯТА ВИ С ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, СВЪРЗАНИ С ВАШИТЕ АКАУНТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ УРЕЖДАТ ЕДИНСТВЕНО ОТ ВАШЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ(Я) С ТЕЗИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ. Ние не полагаме усилия да преглеждаме каквото и да е Съдържание на социални мрежи за каквато и да е цел, включително, но не само, за точност, законност или ненарушаване на права, и не носим отговорност за каквото и да е Съдържание на социални мрежи. Вие потвърждавате и се съгласявате, че можем да получим достъп до Вашата електронна адресна книга, свързана с Акаунт на трета страна, и до Вашия списък с контакти, съхраняван на Вашето мобилно устройство или таблет, единствено с цел да идентифицираме и да Ви информираме за тези контакти, които също са се регистрирали за използване на Услугите. Можете да деактивирате връзката между Услугите и Вашия Акаунт на трета страна, като се свържете с нас, като използвате информацията за контакт по-долу или чрез настройките на Вашия акаунт (ако е приложимо). Ние ще се опитаме да изтрием всяка информация, съхранявана на нашите сървъри, която е била получена чрез такъв Акаунт на трета страна, с изключение на потребителското име и профилната снимка, които стават свързани с Вашия акаунт.
 

11. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ
 

Запазваме си правото, но не и задължението, да (1) наблюдаваме Услугите за нарушения на настоящите Правни условия; (2) предприемаме подходящи правни действия срещу всеки, който по наша преценка нарушава закона или настоящите Правни условия, включително, но не само, да съобщаваме за такъв потребител на правоприлагащите органи; (3) по наша преценка и без ограничение, да отказваме, ограничаваме достъпа, ограничаваме наличността или деактивираме (доколкото това е технологично възможно) всеки Ваш принос или част от него; (4) по наше усмотрение и без ограничение, уведомление или отговорност да премахваме от Услугите или по друг начин да деактивираме всички файлове и съдържание, които са с прекомерен размер или по някакъв начин натоварват нашите системи; и (5) да управляваме Услугите по друг начин, предназначен да защитава нашите права и собственост и да улеснява правилното функциониране на Услугите.
 

12. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
 

Грижим се за поверителността и сигурността на данните. Моля, запознайте се с нашата политика за поверителност: https://www.unifiedtalent.com/privacy-policy. Като използвате Услугите, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с нашата Политика за поверителност, която е включена в настоящите Правни условия. Моля, имайте предвид, че Услугите се хостват в България и в ……………. Ако осъществите достъп до Услугите от друг регион на света със закони или други изисквания, регулиращи събирането, използването или разкриването на лични данни, които се различават от приложимите закони в България и ............., то чрез продължаващото използване на Услугите Вие прехвърляте данните си в България и ............. и изрично се съгласявате данните Ви да бъдат прехвърлени и обработени в България и ..............

 

13. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ
 

Настоящите правни условия остават в пълна сила и действие, докато използвате Услугите. БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВАМЕ КОЯТО И ДА Е ДРУГА РАЗПОРЕДБА НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАВНИ УСЛОВИЯ, СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ДА ОТКАЗВАМЕ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ IP АДРЕСИ) НА ВСЯКО ЛИЦЕ ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА ИЛИ БЕЗ ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА КОЕТО И ДА Е ИЗЯВЛЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДОГОВОР, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩИТЕ ПРАВНИ УСЛОВИЯ ИЛИ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ НАРЕДБА. НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ УЧАСТИЕТО ВИ В УСЛУГИТЕ ИЛИ ДА ИЗТРИЕМ ВАШИЯ АКАУНТ И ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СТЕ ПУБЛИКУВАЛИ, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАША ПРЕЦЕНКА.
 

Ако прекратим или спрем профила ви по някаква причина, ви е забранено да регистрирате и създавате нов профил под вашето име, фалшиво или заимствано име, или под името на трета страна, дори ако действате от името на третата страна. В допълнение към прекратяването или спирането на акаунта ви, си запазваме правото да предприемем подходящи правни действия, включително, без ограничение, гражданско, наказателно и съдебно обезщетение.
 

14. ПРОМЕНИ И ПРЕКЪСВАНИЯ
 

Запазваме си правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на Услугите по всяко време или по каквато и да е причина по наша преценка и без предизвестие. Въпреки това нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация в нашите Услуги. Няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугите.
 

Не можем да гарантираме, че Услугите ще бъдат достъпни по всяко време. Възможно е да възникнат хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка, свързана с Услугите, което да доведе до прекъсвания, забавяния или грешки. Запазваме си правото да променяме, преработваме, актуализираме, спираме, прекратяваме или по друг начин модифицираме Услугите по всяко време и по всякаква причина, без да ви уведомяваме. Съгласявате се, че не носим никаква отговорност за загуби, щети или неудобства, причинени от невъзможността да получите достъп до Услугите или да ги използвате по време на прекъсване или прекратяване на Услугите. Нищо в настоящите Правни условия няма да се тълкува като задължение да поддържаме и поддържаме Услугите или да предоставяме каквито и да било корекции, актуализации или версии във връзка с тях.
 

15. УПРАВЛЯВАЩО ПРАВО
 

Настоящите правни условия се уреждат и тълкуват съгласно законите на България, като изрично се изключва използването на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки. Ако обичайното Ви местопребиваване е в ЕС и сте потребител, Вие допълнително разполагате със защитата, която Ви осигуряват задължителните разпоредби на закона в страната Ви на пребиваване. Сирма Солюшънс и Вие се съгласявате да се подчините на неизключителната юрисдикция на съдилищата в София, което означава, че можете да предявите иск за защита на правата си на потребител във връзка с настоящите правни условия в България или в страната от ЕС, в която пребивавате.
 

16. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
 

Европейската комисия предоставя онлайн платформа за разрешаване на спорове, до която можете да получите достъп. Ако желаете да ни обърнете внимание на този въпрос, моля, свържете се с нас.
 

17. КОРЕКЦИИ
 

Възможно е в Услугите да има информация, която да съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, включително описания, цени, наличност и различна друга информация. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията в Услугите по всяко време, без предварително уведомление.
 

18. ОТКАЗ ОТ УСЛОВИЯ
 

Услугите се предоставят на базата на състоянието и наличността. Вие се съгласявате, че използването на услугите ще бъде на ваш собствен риск. В максималната степен, позволена от закона, ние се отказваме от всички гаранции, изрични или подразбиращи се, във връзка с услугите и тяхното използване, включително, без ограничение, подразбиращите се гаранции за продаваемост, годност за определена цел и ненарушаване на права. Не даваме никакви гаранции или изявления относно точността или пълнотата на съдържанието на услугите или съдържанието на уебсайтове или мобилни приложения, свързани с услугите, и не поемаме никаква отговорност за (1) грешки, заблуди или неточности в съдържанието и материалите, (2) телесни повреди или имуществени щети от какъвто и да е характер, произтичащи от достъпа ви до и използването на услугите, (3) неоторизиран достъп до или използване на нашите защитени сървъри и/или всякаква лична информация и/или финансова информация, съхранявана там, (4), в тях, (4) всяко прекъсване или прекратяване на предаването i към или от услугите, (5) всякакви бъгове, вируси, троянски коне и други подобни, които могат да бъдат предадени към или чрез услугите от трета страна и/или (6) всякакви грешки или пропуски в съдържанието и материалите или за всякакви загуби или щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на съдържание, публикувано, предавано или по друг начин достъпно чрез услугите. Ние не гарантираме, не одобряваме, не гарантираме и не поемаме отговорност за нито един продукт или услуга, рекламирани или предлагани от трета страна чрез услугите, нито един уебсайт с хипервръзка, нито един уебсайт или мобилно приложение, включени в банер или друга реклама, и ние няма да бъдем страна или по какъвто и да е начин няма да носим отговорност за наблюдението на каквато и да е транзакция между вас и доставчици на продукти или услуги от трети страни. Както и при закупуването на продукт или услуга чрез всякакъв вид средства или във всякаква среда, трябва да използвате най-добрата си преценка и да проявявате предпазливост, когато е необходимо.


19. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
 

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ТРЕТА СТРАНА ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ПРИМЕРНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРОПУСНАТИ ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАША СТРАНА, ДОРИ АКО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
 

20. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
 

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и предпазвате нас, включително нашите дъщерни дружества, филиали и всички наши служители, агенти, партньори и работници, от и срещу всякакви загуби, щети, отговорности, претенции или искания, включително разумни адвокатски хонорари и разходи, направени от трета страна поради или в резултат на: (1) използване на Услугите; (2) нарушаване на настоящите Правни условия; (3) нарушаване на Вашите изявления и гаранции, посочени в настоящите Правни условия; (4) нарушаване от Ваша страна на правата на трета страна, включително, но не само, на правата върху интелектуалната собственост; или (5) открито вредно действие спрямо друг потребител на Услугите, с когото сте се свързали чрез Услугите. Независимо от горното, ние си запазваме правото, за Ваша сметка, да поемем изключителната защита и контрол на всеки въпрос, за който сте длъжни да ни обезщетите, и Вие се съгласявате да ни сътрудничите, за Ваша сметка, при защитата на такива искове. Ние ще положим разумни усилия да ви уведомим за всеки такъв иск, действие или производство, което е предмет на това обезщетение, след като узнаем за него.
 

21. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ
 

Ние ще съхраняваме определени данни, които предавате на Услугите, с цел управление на изпълнението на Услугите, както и данни, свързани с използването на Услугите от Ваша страна. Въпреки че извършваме редовни рутинни резервни копия на данните, Вие носите пълната отговорност за всички данни, които предавате или които са свързани с някаква дейност, която сте предприели, използвайки Услугите. Вие се съгласявате, че няма да носим никаква отговорност пред Вас за загуба или повреда на такива данни и с настоящото се отказвате от всякакви права на действие срещу нас, произтичащи от такава загуба или повреда на такива данни.
 

22. ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ
 

Посещаването на Услугите, изпращането на имейли и попълването на онлайн формуляри представляват електронни съобщения. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички споразумения, известия, разкрития и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път, чрез електронна поща и Услугите, отговарят на всички законови изисквания за писмена форма на такива съобщения. С НАСТОЯЩОТО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, ДОГОВОРИ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСИ, КАКТО И С ЕЛЕКТРОННОТО ДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЕСТИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСИ НА ТРАНЗАКЦИИ, ИНИЦИИРАНИ ИЛИ ЗАВЪРШЕНИ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ. С настоящото се отказвате от всякакви права или изисквания по силата на всякакви закони, наредби, правила, наредби или други закони в която и да е юрисдикция, които изискват оригинален подпис или доставка или съхранение на неелектронни записи, или на плащания или предоставяне на кредити по друг начин, различен от електронен.


23. ПОТРЕБИТЕЛИ И ЖИТЕЛИ НА КАЛИФОРНИЯ 

Ако някое оплакване при нас не е разрешено задоволително, можете да се свържете писмено със звеното за подпомагане на жалбите на Отдела за потребителски услуги на Калифорнийския департамент по въпросите на потребителите на адрес 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 или по телефона на (800) 952-5210 или (916) 445-1254.
 

24. РАЗНИ
 

Тези правни условия и всички политики или правила за работа, публикувани от нас в Услугите или във връзка с Услугите, представляват цялостното споразумение и договореност между вас и нас. Неупражняването или неприлагането от наша страна на което и да е право или разпоредба на настоящите Правни условия не означава отказ от такова право или разпоредба. Настоящите Правни условия действат в пълната степен, допустима от закона. Можем да прехвърлим всички или част от нашите права и задължения на други лица по всяко време. Ние не носим отговорност за загуби, щети, забавяне или бездействие, причинени от причини извън нашия контрол. Ако някоя разпоредба, част от разпоредба на настоящите Правни условия, бъде определена като незаконна, невалидна или неприложима, тази разпоредба или част от разпоредбата се счита за отделена от настоящите Правни условия и не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби. Между вас и нас не се създават никакви отношения на съвместно предприятие, партньорство, заетост или посредничество в резултат на настоящите Правни условия или използването на Услугите. Вие се съгласявате, че настоящите Правни условия няма да се тълкуват срещу нас по силата на това, че сме ги изготвили. С настоящото се отказвате от всички защити, които може да имате въз основа на електронната форма на настоящите Правни условия и липсата на подпис на страните по тях за изпълнение на настоящите Правни условия.


25. КОНТАКТИ


За да разрешите оплакване във връзка с Услугите или да получите допълнителна информация относно използването на Услугите, моля, свържете се с нас на следния адрес:
 

Сирма Солюшънс АД

Цариградско шосе №135

София,  1784

България

Телефон: +359 (0)2 976 8310

info@unifiedtalent.com

bottom of page